Úplné znění pravidel kampaně Zaplať kartou Mastercard® v COOP minimálně v částce 500 Kč a získej 100 Kč na další nákup (dále jen „Pravidla“)

Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava pravidel kampaně „Zaplať kartou Mastercard® v COOP minimálně v částce 500 Kč a získej 100 Kč na další nákup“ (dále jen „Kampaň“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Kampaň ve vztahu k účastníkům na území České republiky.

Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Kampaně uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Kampaně.

Provozovatel Kampaně

Provozovatelem Kampaně je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, IČ: 00032743, sídlem: U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“).

Termín Kampaně

Kampaň probíhá v období od 4.10.2021 00:00:01 hodin do 31.10.2021 23:59:59 hodin nebo než dojde k úplnému vyčerpání benefitů poskytovaných v rámci Kampaně (dále jen „Termín Kampaně“). Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Termín Kampaně či Kampaň předčasně ukončit.

Princip Kampaně, Benefit

Účelem Kampaně je poskytnout každému účastníkovi Kampaně, který splní podmínky pro získání benefitu stanované v těchto Pravidlech, benefit v podobě slevy na další nákup ve výši 100,- Kč (jedno sto korun českých) (dále jen „Benefit“) na nákup ve vybraných prodejnách COOP, KONZUM, TERNO či JEDNOTA (dále jen „Prodejny“) nebo v internetových obchodech specializujících se na prodej zejména potravin na subdoménách pod doménou e-coop.cz (dále jen „E-shopy“) provozovaných Provozovatelem, případně jeho členy či členskými družstvy (dále jen „Členové“).

Účastníci Kampaně, podmínky poskytnutí Kódu

Účastnit se Kampaně může každá fyzická osoba, která splní tyto podmínky:

 1. Je držitelem debetní nebo kreditní platební karty Mastercard nebo Maestro vydané některou z bank v České republice (dále jen „Platební karta MC“) a současně
 2. Během Termínu Kampaně
  1. v Prodejně zakoupí zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) a za toto zboží zaplatí Platební kartou MC nebo
  2. v E-shopu objedná zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) a za toto zboží zaplatí Platební kartou MC.

Platba Platební kartou MC prostřednictvím Apple Pay, Google Pay a obdobných služeb je považována za platbu Platební kartou MC pro účely této Kampaně.

Každý daňový doklad vystavený Provozovatelem, resp. jeho Členem, za nákup zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) zaplacené Platební kartou MC bude obsahovat unikátní EAN kód (dále jen „ Kód“), který je nezbytný pro získání Benefitu.

Účastník nemá právo na poskytnutí dalšího kódu za každý násobek, o který jednotlivá platba přesáhne minimální výši platby; pro vyloučení pochybností se uvádí, že za každý 1 (jeden) nákup zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) může být účastníkovi poskytnut maximálně 1 (jeden) Kód, tedy celková hodnota zakoupeného zboží v rámci 1 (jednoho) nákupu nemá vliv na počet poskytnutých Kodů.

Kód bude poskytnut každému účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky účasti v Kampani.

Za podmínky, že v každém jednotlivém případě budou opakovaně splněny podmínky účasti v kampani, je možné Kód jednomu účastníkovi poskytnout i opakovaně; pro vyloučení pochybností se uvádí, že podmínkou pro poskytnutí dalšího Kódu účastníkovi je vždy další zakoupení / objednání zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) a zaplacení tohoto zboží Platební kartou MC.

V případě, že účastník po provedení platby za zboží objednané v E-shopu objednávku zruší, z jakéhokoliv důvodu odstoupí od předmětné kupní smlouvy nebo jinak zapříčiní, že platba provedená Platební kartou MC má být vrácena zpět účastníkovi, nemá účastník právo na poskytnutí Kódu, tedy ani Benefitu.

Způsob uplatnění a poskytnutí Benefitu

Pro získání Benefitu v Prodejně bude účastník povinen:

 1. zakoupit v Prodejně zboží v hodnotě minimálně 101,- Kč (jedno sto jedna korun českých), a současně
 2. za toto zboží zaplatit Platební kartou MC a současně
 3. před zaplacením předložit pracovníkovi Provozovatele, resp. jeho Člena, pracujícímu u pokladny Kód.

Benefit je možné využít pouze na prodejnách družstva, ve které byl účastníkovi vydán daňový doklad obsahující Kód, nebo v případě E-COOP bude kód zaslán emailem.

Pro získání Benefitu v E-shopu bude účastník povinen:

 1. objednat v E-shopu zboží v hodnotě minimálně 101,- Kč (jedno sto jedna korun českých), a současně
 2. za toto zboží zaplatit Platební kartou MC a současně
 3. během procesu dokončení objednávky a před zaplacením zadat v E-shopu Kód na příslušné místo.

V rámci jednoho nákupu zboží je možné uplatnit maximálně 1 (jeden) Kód; pro vyloučení pochybností se uvádí, že sleva na jeden nákup tak může činit maximálně 100,- Kč (jedno sto korun českých).

Benefit není možné poskytnout v případě, že účastník za zboží zaplatí jiným způsobem, než Platební kartou MC.

Benefit bude možné uplatnit při nákupu v Prodejně či v E-shopu, dle volby účastníka, a to nejpozději to 15. 11. 2021. Poskytnutí Benefitu zajišťuje Provozovatel, resp. jeho Členové.

Během Kampaně může být poskytnuto celkem maximálně 76 200 Benefitů; v případě dosažení tohoto limitu není Provozovatel povinen poskytovat další Benefity, a to ani kdyby účastníci splnili podmínky pro jejich poskytnutí předpokládané těmito Pravidly a předložili dosud neuplatněný slevový kód z předchozího nákupu.

Souhlas s Pravidly, ochrana osobních údajů

Účastí v Kampani vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

Osobní údaje účastníků Kampaně budou zpracovány pouze za účelem účasti v Kampani, předání Benefitů, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Provozovatele, resp. Členů, a případně k dalším účelům pokud k nim Provozovatel, resp. Členové, získají odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude účastník vždy informován.

Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Udělí-li účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Provozovatelem, resp. Členy.

Zpracovávány budou následující osobní údaje:

 1. Pro účast v Kampani, předání a uplatnění Benefitů provádí zpracování v postavení správce Provozovatel, resp. Členové, a zpracovává: v případě platby v Prodejně číslo Platební karty MC; v případě platby v E-shopu číslo Platební karty MC, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu účastníka, telefonní číslo; případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly a předání Benefitů;
 2. Pro marketingovou komunikaci: e-mailová adresa účastníka.

Kategorie možných příjemců osobních údajů: Provozovatel, resp. Členové, Provozovatel, společnosti poskytující poradenství a služby Provozovateli, resp. Členům.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracovávány správcem a zpracovatelem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od této Soutěže, které jsou ale vzájemně slučitelné.

Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy. Tj. zejména po dobu trvání Soutěže, po dobu stanovenou zákonem o dani z příjmu (či dalších právních předpisů) a po dobu, po kterou mohou být vyžadovány pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo společnosti Broker Trust s.r.o.

Společná ustanovení

Benefity nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné plnění. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Benefity jinými benefity obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky této Kampaně.

Účast v Kampani ani Benefity není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění.

Provozovatel neodpovídá za vady Benefitů ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Benefitů. Reklamace Benefitů je vyloučena. Provozovatel neposkytuje záruku na Benefity.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z Kampaně ty účastníky, kteří porušili tato Pravidla, dále pak účastníky, kteří se v rámci Kampaně nechovají fair play; účastníci v takovém případě nemají nárok na žádnou náhradu za vyřazení z Kampaně.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla či Kampaň zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady; změna Pravidel či zrušení Kampaně jsou účinné okamžikem zveřejnění na internetových stránkách www.100duvodu.cz

Úplná Pravidla Kampaně a další informace o Kampani jsou po Termínu Kampaně k dispozici na internetových stránkách www.100duvodu.cz

Upozorňujeme účastníky, že došlo k dodatečným drobným formálním úpravám pravidel, které však nic nemění na podmínkách soutěže.

 

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP)